·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Etapes

ESO


L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) constitueix el tret de sortida a la Secundària; és un canvi important en la vida escolar dels alumnes.

L’ESO va dels 12 als 16 anys; en total, 4 cursos: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. Té la seva continuïtat natural en el Batxillerat o en els Cicles Formatius de Grau Mitjà.

En aquesta etapa, cada vegada guanya més pes l’adquisició de coneixements i s’ha d’anar fomentant mica en mica la independència i la responsabilitat dels alumnes en el seus aprenentatges.

És una etapa molt transcendent degut als canvis físics, hormonals i psicològics que es produeixen al llarg d’aquests quatre cursos.

1r d’ESO representa una canvi important respecte a la Primària: l’estudi i l’adquisició de coneixements s’incrementa i la independència de l’alumne/a comença a ser un punt important en el seu aprenentatge.

2n i 3r d’ESO són cursos de consolidació d’aquests hàbits d’estudi amb un increment progressiu de la complexitat en l’estudi.

4t d’ESO és un curs on la maduresa i el compromís vers la feina són primordials. El claustre se’l planteja com un preludi del Batxillerat o CFGM. La preparació per al seu futur serà la nostra prioritat.

Les matèries poden ser de tres tipus: comunes, optatives i Treball de Síntesi (Projecte de Recerca a 4t d’ESO).

En cadascun dels tres primers cursos de l’ESO l’alumnat ha de fer un Treball de Síntesi i en el quart curs ha de fer un Projecte de Recerca. Tant l’un com l’altre són eines molt valuoses per desenvolupar competències en situacions complexes i per mostrar autonomia i iniciativa.

 El Treball de Síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, l’alumnat és capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals. Al llarg del Treball de Síntesi, l’alumne/a ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

Es farà una avaluació integrada de l’assoliment dels objectius de les diferents activitats desenvolupades en el Treball de Síntesi, tant les de treball individual com les de treball en equip. A efectes de qualificació tindrà la consideració d’una matèria optativa.

Cada any, l’escola organitza un Treball de Síntesi en un medi natural diferent i amb un objectiu d’aprenentatge molt concret, que inclou l’estada a una casa de colònies o hotel rural, combinant el treball amb activitats més lúdiques. Les persones que no realitzin l’esmentat treball fora de l’escola tindran la possibilitat de realitzar-lo en el centre en les mateixes dates que es realitzi la sortida.

Pel que fa al Projecte de Recerca de 4t d’ESO, s’ha de fer en equip i ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat a l’entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne/a ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització dels seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

A efectes de qualificació farà mitjana amb l’Alternativa a la Religió i, juntes, actuaran com una matèria més de 4t d’ESO.