·  TEL. 93 638 04 81 · EMAIL santoangel@santoangel.org
 · 

Etapes

Metodologia


El currículum de l’Educació Secundària Obligatòria inclou les competències bàsiques. Per tant, treballem de tal forma que arribin a ser assolides íntegrament a través de l’ensenyament de les diferents matèries, tot seguint la normativa vigent. Tanmateix el centre basa la seva metodologia en dos aspectes fonamentals.

D’una banda, volem que l’ús dels recursos informàtics sigui un dels eixos vertebradors, tant en la recerca de la informació o presentació dels treballs per part dels nostres alumnes, com a l’hora d’impartir les classes (amb projector i PDI a les aules), amb l’objectiu que aquestes siguin més pràctiques i dinàmiques.

D’una altra banda, ens esforcem dia a dia perquè la nostra forma de treball sigui cada cop més activa, participativa i cooperativa, on la creativitat i la motivació siguin els protagonistes de l’aprenentatge del nostre alumnat. El que volem és que els nostres alumnes siguin persones capaces d’afrontar nous reptes i que, algun dia, en la seva vida professional sàpiguen desenvolupar una tasca de forma competent.

És per això, que han d’adquirir una disciplina, rigor, autonomia i sentit crític a l’hora de treballar. Seguint aquest camí, volem estimular les intel·ligències múltiples que tenen tots els nois i noies, fent que siguin ells els protagonistes de l’aprenentatge i els professors uns guies en el seu pas pel descobriment de nous conceptes. En són alguns exemples les WebQuests, el treball cooperatiu, projectes internivells, interdisciplinaris o el projecte de recerca.

Cap de les formes de treball anteriorment esmentades invalida el fet d’utilitzar, a més a més, una metodologia més tradicional, on saber atendre una classe magistral o fer ús de la memòria siguin activitats portades a terme per ells; ja que considerem que la combinació d’ambdues metodologies ens donarà el resultat adequat per assolir els nostres objectius.

Tot això sense deixar d’atendre la diversitat i l’atenció individualitzada que donem, d’una forma més explícita en els grups flexibles de les àrees troncals (Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa i Matemàtiques), amb les adaptacions que requereixen cadascun d’ells, i els Plans Individualitzats (PI) que preparem per als alumnes que considerem oportú, entre el Claustre de Professors i el Gabinet Psicopedagògic, i que els faran evolucionar de la forma més òptima.

Aquestes accions sempre van lligades directament a la família i amb suport extern, si s’escau.

Per al nostre centre és una màxima que cada alumne/a tingui l’atenció que necessita en cada moment. Per això, és primordial el suport tutorial i psicològic que els nostres alumnes puguin necessitar en una edat tan complicada i delicada com l’adolescència, basant-nos en una educació en valors, que mantingui com a eix principal la comunicació directa entre el tutor i la família.

Creiem, per tant, en la disciplina, el rigor, la capacitat de creació i el treball basat en l’adquisició de les competències bàsiques a través de la interdisciplinarietat, l’ús múltiple de les diferents intel·ligències i del treball cooperatiu dels nostres alumnes, creant així “una Escola Viva i d’Avantguarda”.